Photo Gallery

Show More

Enjoy these terrific pics!

Elton John

at Madison Square Garden